بازسازی پروژه فردوس

بازسازی کامل واحد مسکونی واقع در بلوار فردوس در مدت زمان 45 روز

عکس های قبل از اجرا و بعد از اجرا در این صفحه قرار داده شده است.