بازسازی کامل پروژه عظیمیه کرج

بازسازی کامل واحد مسکونی واقع در عظیمیه کرج

بازسازی سرویس بهداشتی ، بازسازی نشیمن ، بازسازی حمام ، بازسازی سقف و کف